Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
GO UP

ΕΡΓΟ

ΕΡΓΟ -ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το έργο IMA-HUB © επικεντρώνεται στην ολοκληρωση κοινωνικών δικτύων και μέσων κυρίως στηναλληλεπίδραση μεταξύ της παροχής υπηρεσιών επικοινωνίας και της διαλειτουργικότητας. Στοχεύει στην παροχή υποδομής και καινοτόμων εργαλείων για την υποστήριξη της ολοκληρωσης και διασυνδεσιμότητας και εξέλιξής τους. Κύριος στόχος μας είναι να αναπτύξουμε μια ανοικτή πλατφόρμα επικοινωνίας που θαπροσφέρεται ως υπηρεσία νέφους (cloud), η οποία θα παρέχει υπηρεσίες επικοινωνίας, και ολοκλήρωσης μεταξύ όλων των φορέων της αγοράς: Τηλεποικινωνιακών παρόχων, εφαρμογών και κοινωνικών δικτύων,(Telco, Apps και Over The Top-OTTs). Οι πάροχοι κοινωνικών δικτύων( OTT Facebook, Instagram,Whatsapp,Telegram, Viper κ.α.)προσφέρουν καινοτόμες, πλούσιες και εύχρηστες εφαρμογές που έχουναλλάξει τη συμπεριφορά των χρηστών στην κατανάλωση υπηρεσιών επικοινωνιών. Οι παραδοσιακέςυπηρεσίες επικοινωνίας, όπως η φωνή και η ανταλλαγή μηνυμάτων που προσφέρoυν οι τηλεποικινωνιακοί οργανισμοί (Telcos) αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από τους OTT. Παρόλο που οι Tτηλεποικινωνιακοί οργανισμοί έχουν εισάγει την τεχνολογία RCS στην αγορά για ναανταγωνιστεί τα OTTs, η διασύνδεση και ολοκλήρωση μεταξύ των διαφόρων δικτύων RCS (Hubbing), τωνεφαρμογών WebRTC και των OTTs επιβάλλει ένα σημαντικό εμπόδιο στην αγορά. Η έλλειψη τέτοιας διασύνδεσης εμποδίζει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών και δικτύων καιως εκ τούτου δημιουργεί αποσυνδεδεμένες νησίδες επικοινωνίας. Παρά τη φυσική και ευθυγραμμισμένη μετο ευρωπαϊκό ψηφιακό θεματολόγιο ουδετερότητα, η διασύνδεση των εν λόγω νησίδων εξακολουθεί νααποτελεί ένα εξαιρετικά δύσκολο θέμα.Το πρόγραμμα IMA-HUB © βασίζεται σε τρεις πυλώνες: την βασική τεχνολογία που επιτρέπει ενιαία καιανοικτά διαλειτουργικά επικοινωνιακά εργαλεία, τις διεπαφές (ΑPI) και την στέρεα επιχειρηματικήστρατηγική. Ο πρώτος πυλώνας ενσωματώνει την υπάρχουσα τεχνολογία mSensis και νέες δυνατότητεςεπικοινωνίας για την παροχή του IMA-HUB © για το πραγματικό περιβάλλον. Ο δεύτερος πυλώνας προσφέρει ένα σύνολο έξυπνων εργαλείων και διεπαφών (API) που επιτρέπουν στους ενδιαφερόμενουςφορείς να χρησιμοποιούν υπηρεσίες πλατφόρμας για να επιταχύνουν την ανάπτυξη τους. Ο τρίτοςπ υλώνας παρέχει υποστήριξη για την ευθυγράμμιση των επιχειρήσιακων στόχων και της αγοράς με τηνεφαρμογή των περιπτώσεων χρήσης, της υιοθέτησης της ανοικτού παραδείγματος καινοτομίας και τηςσυνεργασίας.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΕ)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΕ
ΕΕ 1ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΕΕ 2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΕ 3ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΟΜΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ HUB
ΕΕ 4ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

1 / Π1.1 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
2 / Π1.2 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ
3 / Π1.3 ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
4 / Π1.4ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ
5 / Π1.5 ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗΣ – ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ
6 / Π1.6 ΣΧΕΔΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
7 / Π2.1ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΕΠΑΦΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
8 / Π3.1ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
9 / Π4.1 ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ IMA-HUB ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Το IMA-HUB χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και τo Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΤOΧΟΙ

Ο κύριος στόχος του προγράμματος IMA-HUB© είναι να βελτιώσει σημαντικά τη διαδικασία των επικοινωνιών IP με αποτέλεσμα να δημιουργήσει ένα εύκολο, πρακτικό και ολοένα και πιο διαλειτουργικό οικοσύστημα. Στοχεύουμε να παρέχουμε στις Telco, τις Webco και στους προγραμματιστές εφαρμογών υποδομή για τη μεταφορά και τη διασύνδεση των υπηρεσιών επικοινωνίας που θα μειώσουν στη συνέχεια το σημερινό επίπεδο κατακερματισμού της αγοράς. Αυτό το καινοτόμο μοντέλο επικοινωνίας αναμένεται να διαταράξει την αγορά και να δημιουργήσει ευκαιρίες για νέες υπηρεσίες και νέες ροές εσόδων για τις Telco, τις Webco και τους προγραμματιστές εφαρμογών.

Στόχος 1

Πλατφόρμα Υπηρεσιών Επικοινωνίας

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας Υπηρεσιών Επικοινωνίας η οποία ακολουθεί την υβριδική προσέγγιση και περιλαμβάνει το ιδιωτικό και δημόσιο cloud. Αυτή η προσέγγιση θα επιτρέψει στους προγραμματιστές εφαρμογών και στις Telco να εισάγουν γρήγορα καινοτόμες και διαδραστικές εντός-εφαρμογής και εντός-δικτύου IP υπηρεσίες επικοινωνίας. Επιπλέον, θα επιτρέψει στους τελικούς χρήστες να επικοινωνούν με τις επαφές τους (οικογένεια, φίλους, συνεργάτες κλπ.) παγκοσμίως. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή προσέγγιση ανάπτυξης ανάλογης εφαρμογής, εκτιμάται ότι θα μειώσει τα σχετικά έξοδα κατά 40% και το χρόνο που θα διατεθεί στην αγορά κατά 60%.

Στόχος 2

Διασύνδεση Επικοινωνίας με Διακομιστικό Κόμβο

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός Διακομιστού Κόμβου (HUB) θα επιτρέψει την άμεση και αδιάκοπη διασύνδεση και λειτουργικότητα μεταξύ των εφαρμογών ανταλλαγής μηνυμάτων όλων των παρόχων της αγοράς (Telco, Webco, εφαρμογών, προγραμματιστών) μέσω a) RCS Hubbing, β) WebRTC Gateway και c) OTTA API. Το HUB αναμένεται να μειώσει την τεχνική πολυπλοκότητα της διασύνδεσης περισσότερο από το 60% (χρειάζεται μόνο μία απλή τεχνική διασύνδεση και μία κοινή συμφωνία για να συνδεθεί με όλους τους παρόχους), να μειώσει τον κατακερματισμό της βιομηχανίας και να παρέχει διαλειτουργικότητα μεταξύ παρόμοιων υπηρεσιών από διαφορετικούς παρόχους. Επιπλέον, ένα ευέλικτο API θα επιτρέπει τη διασύνδεση με παρόμοιους διακομιστικούς κόμβους και θα εξασφαλίζει προσβασιμότητα, ευελιξία και διαλειτουργικότητα του οικοσυστήματος.

Στόχος 3

Βελτιστοποίηση

Η βελτιστοποίηση και οι επιδόσεις της απόδοσης στις υποδομές του CSP και του HUB έχουν ως στόχο να υποστηρίζουν περισσότερο από το 1/3 των καταναλωτών παγκοσμίως, 100 παρόχων υπηρεσιών και 100.000 εφαρμογών. Αυτή η βελτιστοποίηση και οι επιδόσεις της πλατφόρμας είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του εμπορικού μας σχεδίου (την εξυπηρέτηση των πελατών μας). Η επικύρωση και ο έλεγχος για την αποτελεσματικότητα της υποδομής σε πραγματικές συνθήκες θα πραγματοποιούνται με την απόκτηση τουλάχιστον δύο εφαρμογών για την υπηρεσία CSP και την διασύνδεση τουλάχιστον μίας Telco ή OTTA.